Webshop neve: www. chakralife.hu
E-mail: info@ chakralife.hu
Telefonszám: +36 30 214 1447 
Cégnév: Buza Edit e.v. 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 

Ezeket a feltételeket Magyarország törvényei szabályozzák 

 www. chakralife.hu 

hatályos: 2018.05.25 -től 

Preambulum 

Üdvözöljük honlapunkon! Köszönjük, hogy vásárlása során bennünket tisztel meg bizalmával! Jelen webáruház fogyasztóbarát és megfelel a hatályos rendelkezéseknek. 

Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát. 

Ha a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, a honlap használatával, az egyes termékekkel, a  vásárlás menetével kapcsolatban kérdése merült fel, vagy amennyiben egyedi igényét szeretné  velünk megbeszélni, úgy kérjük, vegye fel munkatársunkkal a kapcsolatot a megadott  elérhetőségeken! 

Impresszum:  

A Szolgáltató (Eladó, Vállalkozás) adatai Név: Buza Edit Egyéni Vállalkozó 

Székhely: 2045, Törökbálint Árnyas u. 21.  

Levelezési cím: 2045, Törökbálint Árnyas u. 21.  

Személyes átvételi pont címe: 2045, Törökbálint Árnyas u. 21.  

Nyilvántartási szám: 52595356 

Adószám: 69029275-1-33

Webshop neve: www. chakralife.hu 

E-mail: info@ chakralife.hu 

Telefonszám: +36 30 214 1447 

Cégnév: Buza Edit e.v. 

Képviselő: Buza Edit 

Telefonszám: +36302141447 

E-mail: info@chakralife.hu 

Honlap: www.chakralife.hu  

Bankszámlaszám: 10700268-34124004-51100005 

Tárhelyszolgáltató adatai: 

Név: Versanus Kft. 

Székhely: 1037., Budapest, Verhovina u. 8. 

E-mail címe: info@versanus.hu 

A tárhelyszolgáltató weboldala: www.versanus.hu 

Fogalmak 

Felek: Eladó és Vevő együttesen 

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy 

Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül 

Honlap: www. chakralife.hu weboldal, amely távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő  eszköznek minősül 

Szerződés: Eladó és Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő  adásvételi szerződés 

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek  távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz  különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben  közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést  biztosító eszköz 

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti  termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű  fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek  kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak 

Termék: a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon forgalomba hozott és értékesítésre szánt  minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi 

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy

Webshop neve: www. chakralife.hu 

E-mail: info@ chakralife.hu 

Telefonszám: +36 30 214 1447 

Cégnév: Buza Edit e.v. 

Vevő/Ön: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy 

Jótállás: A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a továbbiakban: fogyasztói  szerződés) a Polgári Törvénykönyv szerinti, 

 1. a) a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő  teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal,  valamint 
 2. b) a jogszabályon alapuló kötelező jótállás 

Vonatkozó jogszabályok 

A Szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak: 

 1. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről; 
 2. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs  társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről; 
 3. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK); 

151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező  jótállásról; 

45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes  szabályairól; 

19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott  dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól 

Az ÁSZF hatálya, elfogadása 

A közöttünk létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok  rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF), valamint a  honlapon található további tájékoztatások határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Önt és bennünket illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit,  a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az  elállási jog gyakorlásának feltételeit. 

Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A  webáruházunkon keresztül történő vásárlással Ön elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az  ÁSZF maradéktalanul az Ön és az Eladó között létrejövő szerződés részét képezi. 

A szerződés nyelve, a szerződés formája

Webshop neve: www. chakralife.hu 

E-mail: info@ chakralife.hu 

Telefonszám: +36 30 214 1447 

Cégnév: Buza Edit e.v. 

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv. 

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek,  azokat az Eladó nem iktatja. 

Árak 

Az árak forintban értendőek. Az árak tájékoztató jellegűek, az árváltozás jogát fenntartjuk. 

Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek 

A fogyasztó a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi  elérhetőségeken terjesztheti elő: 

telefonon: 06 30 214 1447 

levélben: 2045 Törökbálint Árnyas utca 21. 

vagy e-mailben: info@chakralife.hu 

A fogyasztó szóban (telefonon) vagy írásban közölheti a vállalkozással a panaszát, amely a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik. 

A panaszt a vállalkozás köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül – az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően – az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. Egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni. Az írásbeli panaszt a vállalkozás – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni. 

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat: 

 1. a fogyasztó neve, lakcíme,

Webshop neve: www. chakralife.hu 

E-mail: info@ chakralife.hu 

Telefonszám: +36 30 214 1447 

Cégnév: Buza Edit e.v. 

 1. a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 2. a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke, 
 3. a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges, 
 4. a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírása, 
 5. a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje, 
 6. telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma. 

A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni. 

A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást. 

Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára: 

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/ 

Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti  érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,  valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint. 

Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes

Webshop neve: www. chakralife.hu 

E-mail: info@ chakralife.hu 

Telefonszám: +36 30 214 1447 

Cégnév: Buza Edit e.v. 

Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra – a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes. 

A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. 

Ennek keretében fennáll a vállalkozásoknak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség („meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása”). 

Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki. 

A fenti együttműködési kötelezettség megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik hatáskörrel, amely alapján a jogszabályváltozás következtében a vállalkozások jogsértő magatartása esetén kötelező bírságkiszabás alkalmazandó, bírságtól való eltekintésre nincs lehetőség. A fogyasztóvédelemről szóló törvény mellett módosításra került a kis- és középvállalkozásokról szóló törvény vonatkozó rendelkezése is, így a kis- és középvállalkozások esetén sem mellőzhető majd a bírság kiszabása. 

A bírság mértéke kis- és középvállalkozások esetén 15 ezer forinttól 500 ezer forintig terjedhet, míg a számviteli törvény hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevétellel rendelkező, nem kis- és középvállalkozás esetén 15 ezer forinttól, a vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-áig, de legfeljebb 500 millió forintig terjedhet. A kötelező bírság bevezetésével a jogalkotó a békéltető testületekkel való együttműködés nyomatékosítását, illetve a vállalkozásoknak a békéltető testületi eljárásban való aktív részvételének biztosítását célozza. 

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A  békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség  létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói  jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A  békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető  jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. 

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján,  továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé  teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt  adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését. 

A kérelemnek tartalmaznia kell 

 1. a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,

Webshop neve: www. chakralife.hu 

E-mail: info@ chakralife.hu 

Telefonszám: +36 30 214 1447 

Cégnév: Buza Edit e.v. 

 1. a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
 2. ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület  megjelölését, 
 3. a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait, 
 4. a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül  megkísérelte a vitás ügy rendezését 
 5. a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem  kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési  meghagyás kibocsátása iránti kérelemelőterjesztésére nem került sor, 
 6. a testület döntésére irányuló indítványt, 
 7. a fogyasztó aláírását. 

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára  a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz  elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt  egyeztetés megkísérléséről. 

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást. A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu 

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el:  http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek 

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei: 

Baranya Megyei Békéltető Testület 

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36. 

Telefonszám: 06-72-507-154 

Fax: 06-72-507-152 

E-mail: abeck@pbkik.hu; mbonyar@pbkik.hu 

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület 

Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. 

Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523 

Fax: 06-76-501-538 

E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu; mariann.matyus@bkmkik.hu 

Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

Webshop neve: www. chakralife.hu 

E-mail: info@ chakralife.hu 

Telefonszám: +36 30 214 1447 

Cégnév: Buza Edit e.v. 

Békés Megyei Békéltető Testület 

Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5. 

Telefonszám: 06-66-324-976 

Fax: 06-66-324-976 

E-mail: eva.toth@bmkik.hu 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület 

Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. 

Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-870 

Fax: 06-46-501-099 

E-mail: kalna.zsuzsa@bokik.hu 

Budapesti Békéltető Testület 

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310. 

Telefonszám: 06-1-488-2131 

Fax: 06-1-488-2186 

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu 

Csongrád Megyei Békéltető Testület 

Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. 

Telefonszám: 06-62-554-250/118 

Fax: 06-62-426-149 

E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu 

Fejér Megyei Békéltető Testület 

Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. 

Telefonszám:06-22-510-310 

Fax: 06-22-510-312 

E-mail: fmkik@fmkik.hu 

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület 

Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a. 

Telefonszám: 06-96-520-217 

Fax: 06-96-520-218 

E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu 

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület 

Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15. 

Telefonszám: 06-52-500-710 

Fax: 06-52-500-720 

E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu 

Heves Megyei Békéltető Testület 

Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15. 

Telefonszám: 06-36-429-612 

Fax: 06-36-323-615 

E-mail: hkik@hkik.hu 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület 

Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306. 

Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373-2570 

Fax: 06-56-510-628 

E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Webshop neve: www. chakralife.hu 

E-mail: info@ chakralife.hu 

Telefonszám: +36 30 214 1447 

Cégnév: Buza Edit e.v. 

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület 

Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36. 

Telefonszám: 06-34-513-027 

Fax: 06-34-316-259 

E-mail: szilvi@kemkik.hu 

Nógrád Megyei Békéltető Testület 

Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A. 

Telefonszám: 06-32-520-860 

Fax: 06-32-520-862 

E-mail: nkik@nkik.hu 

Pest Megyei Békéltető Testület 

Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240. 

Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81 

Telefonszám: 06-1-269-0703 

Fax: 06-1-474-7921 

E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu 

Somogy Megyei Békéltető Testület 

Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6. 

Telefonszám: 06-82-501-026 

Fax: 06-82-501-046 

E-mail: skik@skik.hu 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület 

Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2. 

Telefonszám: 06-42-311-544 

Fax: 06-42-311-750 

E-mail: bekelteto@szabkam.hu 

Tolna Megyei Békéltető Testület 

Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet 

Telefonszám: 06-74-411-661 

Fax: 06-74-411-456 

E-mail: kamara@tmkik.hu 

Vas Megyei Békéltető Testület 

Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2. 

Telefonszám: 06-94-312-356 

Fax: 06-94-316-936 

E-mail: vmkik@vmkik.hu 

Veszprém Megyei Békéltető Testület 

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116. 

Telefonszám: 06-88-429-008 

Fax: 06-88-412-150 

E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu 

Zala Megyei Békéltető Testület 

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24. 

Telefonszám: 06-92-550-513 

Fax: 06-92-550-525 

E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

Webshop neve: www. chakralife.hu 

E-mail: info@ chakralife.hu 

Telefonszám: +36 30 214 1447 

Cégnév: Buza Edit e.v. 

Online vitarendezési platform 

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen  keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül  rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják  érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben. 

Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét. 

A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz  kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet. 

Az online vitarendezési platform itt érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/? event=main.home.show&lng=HU 

Szerzői jogok 

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a  weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16.  § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata,  

amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak  adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak  a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. A jogtulajdonos: Buza Edit Egyéni  Vállalkozó 

Részleges érvénytelenség, magatartási kódex 

Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai  érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett a vonatkozó jogszabályok  rendelkezései alkalmazandók. 

Az Eladónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe. 

A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi  intézkedések 

A weboldalon megjelenő adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99,9% feletti.  Rendszeresen mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható. A weboldalon megjelenő adatokat MSSQL és MySQL adatbázisban tároljuk. Az 

Webshop neve: www. chakralife.hu 

E-mail: info@ chakralife.hu 

Telefonszám: +36 30 214 1447 

Cégnév: Buza Edit e.v. 

érzékeny adatok megfelelő erősségű titkosítással vannak tárolva, kódolásukhoz processzorba  épített hardveres támogatást használunk. 

A termékek lényeges tulajdonságaira vonatkozó  tájékoztatás 

A honlapon a megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél szereplő  leírásokban adunk tájékoztatást. A termékoldalon található adatok tájékoztató jellegűek! A képek  esetenként illusztrációk, a színek nem mindig felelnek meg a valóságnak! 

Az adatbeviteli hibák javítása – Felelősség a  megadott adatok valóságáért 

Önnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van az  Ön által bevitt adatok módosítására (a böngészőben a vissza gombra kattintva az előző oldal nyílik  meg, így akkor is javíthatóak a bevitt adatok, ha Ön már a következő oldalra lépett). Felhívjuk a  figyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által megadott adatok pontosan kerüljenek  bevitelre, hiszen az Ön által megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a  termék. Ön a megrendelésével tudomásul veszi, hogy az Eladó jogosult az Ön hibás  adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét Önre hárítani.  Az Eladó a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja. Felhívjuk a  figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége  a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét. 

Eljárás hibás ár esetén 

Előfordulhat, hogy – pl. technikai hiba miatt – hibás ár szerepel a honlapon. Hibás ár esetén a  megrendelést (az Ön ajánlatát) a hibás áron nem áll módunkban elfogadni, és nem vagyunk  kötelesek a terméket hibás áron értékesíteni. Hibás áron történő ajánlattétel esetén nem jön létre  szerződés közöttünk. Amennyiben Ön hibás áron tesz ajánlatot, a rendszer azt automatikusan  visszaigazolja, ez azonban nem minősül az ajánlat elfogadásának a részünkről. Hibás áron történő  Ön általi ajánlattétel (megrendelés) esetén az Eladó munkatársa felhívja az Ön figyelmét a helyes  árra, és felajánlhatja a helyes áron történő szerződéskötést. Ön a hibás ár helyett az Eladó által  közölt helyes áron nem köteles ajánlatot tenni, és szerződést kötni. Ez esetben nem jön létre  szerződés a felek között. 

A honlap használata 

A Termék kiválasztása

Webshop neve: www. chakralife.hu 

E-mail: info@ chakralife.hu 

Telefonszám: +36 30 214 1447 

Cégnév: Buza Edit e.v. 

A honlapon szereplő termékkategóriákra kattintva választhatja ki a kívánt termékcsaládot, és ezen  belül az egyes termékeket. Az egyes termékekre kattintva találja a termék fotóját, ismertetőjét,  árát. Önnek vásárlás esetén a honlapon szereplő árat kell megfizetnie. A termékeket illusztrált  fényképpel jelöltük. A fényképeken látható kiegészítők, dekorációs elemek nem részei a  terméknek, kivéve ha az a termékleírásban külön kiemelésre kerül. Felhívjuk figyelmét, hogy az  esetleges elírásokért, téves adatokért felelősséget nem vállalunk! 

Kosárba helyezés 

A Termék kiválasztása után Ön a “Kosárba rakom” gombra kattintva helyezhet – tetszőleges  számú – terméket a kosárba anélkül, hogy ezzel Önnek vásárlási- vagy fizetési kötelezettsége  keletkezne, mivel a kosárba helyezés nem minősül ajánlattételnek. 

Javasoljuk, hogy akkor is helyezze a kosárba a terméket, ha nem biztos abban, hogy az adott  terméket meg kívánja vásárolni, mert ezzel az Ön számára egy kattintással áttekinthetővé válik,  hogy az adott pillanatban melyek az Ön által kiválasztott termékek, és azokat egy képernyőn  megjelenítve tudja megtekinteni és összehasonlítani. A Kosár tartalma a megrendelés  véglegesítéséig – ha a jobb felső sarokban a kosár gombra viszi a kurzort a “Kassza” gomb  megnyomásáig – szabadon módosítható, a kosárból tetszés szerinti termékek eltávolíthatók, a  kosárba tetszés szerint újabb termékek helyezhetők, illetve a kívánt termékszám megváltoztatható. 

Amennyiben Ön a kiválasztott terméket a Kosárba helyezi úgy, ha ráviszi a kurzort a kosárra a jobb  felső sarokban, megjelenik a kosárba helyezett termékek száma. Amennyiben Ön nem kíván több  terméket kiválasztani, úgy kattintson a „Kassza” gombra. Itt adhatja meg kuponkódját, ha  rendelkezik kuponkóddal. Amennyiben a kiválasztott terméket szeretné ismét megnézni, vagy  újabb terméket szeretne a kosárba helyezni, úgy a böngésző vissza (nyíl) gombjával tud visszalépni a további termékekhez. 

A Kosár megtekintése 

A honlap használata során Ön a honlap tetején található bevásárlókocsi ikonra kattintva bármikor  ellenőrizheti a kosár tartalmát. Ennek segítségével (a kosár ikonra kattintva) lehetősége van a  kiválasztott termékeket eltávolítani a kosárból, illetve a termék darabszámát megváltoztatni. A  rendszer a kosár frissítése gomb megnyomását követően megjeleníti az Ön által megváltoztatott  adatoknak megfelelő információkat, ideértve a kosárba tett termékek árát is. Amennyiben Ön nem kíván további termékeket kiválasztani és a kosárba helyezni, úgy a „Tovább a  pénztárhoz” gomb lenyomásával folytathatja a vásárlást. 

Vásárlói adatok megadása 

A „Tovább a pénztárhoz” gomb lenyomását követően a bejelentkezési menüpont jelenik meg. Ha  már vásárolt nálunk akkor be tud jelentkezni a fenti űrlapon keresztül. Amennyiben először vásárol nálunk a Számlázási és Szállítási adatait itt adja meg. Következő lépés az adatok megadása, itt  nevét, címét, elérhetőségeit kérjük. Ezután a szállítási módot tudja kiválasztani a jelölőnégyzetek  segítségével, majd a fizetési módok közül tudja az Ön számára legmegfelelőbbet kiválasztani. 

A rendelés összesítése 

Megrendelése lezárását a legutolsó sorban szereplő “Elolvastam és elfogadom a(z) Általános 

Webshop neve: www. chakralife.hu 

E-mail: info@ chakralife.hu 

Telefonszám: +36 30 214 1447 

Cégnév: Buza Edit e.v. 

szerződési feltételek-ben foglaltakat és a rendeléssel járó fizetési kötelezettséget.” szöveg utáni  jelölőnégyzet kipipálásával és az alatta található “Megrendelés elküldése” feliratú gombra történő  kattintással tudja. Ezeken az adatokon ezután már nem tud változtatni megrendelése  véglegesítésre került.  

A rendelés véglegesítése után 

A honlapon közölt információk nem minősülnek az Eladó részéről szerződés megkötésére  vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén Ön minősül  ajánlattevőnek, és a szerződés az Ön által a honlapon keresztül tett ajánlatnak az Eladó által  történő elfogadásával jön létre a jelen ÁSZF rendelkezései szerint 

Ön a „Megrendelés elküldése” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát  megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Eladó jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén –  fizetési kötelezettséget von maga után.  

A rendelése leadása után egy „Köszönjük! A rendelést megkaptuk.” köszönő ablakot lát majd,  melyben a rendelésének adatait, és a rendelésének számát találja majd. A rendeléséréről  visszaigazoló e-mailben is kap visszaigazolást, melyben a rendelésének adatait, paramétereit, és  számát is megkapja.  

Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte 

Önnek bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására. Az Eladó legkésőbb az Ön  ajánlatának elküldését követő munkanap során e-mail útján visszaigazolja az Ön ajánlatát. A  szerződés az Ön által tett ajánlatnak az Eladó által történő elfogadásával jön létre. 

Fizetési módok 

Banki átutalás 

A termékek ellenértékét banki átutalás útján is rendezheti. 

Az átutaláshoz szükséges adatok: 

Kedvezményezett bankja: CIB Bank 

Kedvezményezett neve: Buza Edit 

Adószám: 69029275-1-33 

Kedvezményezett számlaszáma: 10700268-34124004-51100005 

Bankkártyás fizetés

Webshop neve: www. chakralife.hu 

E-mail: info@ chakralife.hu 

Telefonszám: +36 30 214 1447 

Cégnév: Buza Edit e.v. 

Webáruházunkban gyorsan és biztonságosan fizethet bankkártyával, a fizetés a Borgun szerverén  keresztül történik erős, 128 bites SSL technológiával kódolt weboldalon keresztül, így az Ön banki  adati garantáltan nem kerülnek illetéktelenek tudomására. 

Elfogadható bankkártya típusok: Visa, VisaElectron, Maestro, Mastercard. 

A Borgun 1980 óta nyújt internetes fizetési megoldásokat Európa számos országában,  Magyarországon bankoktól független szolgáltatóként biztosít online és offline (bolti) fizetési  megoldásokat. A Borgun szolgáltatásainak használatához nem kell újabb bankszámlát nyitni, a  már meglévő bankszámlánkra utalják a beérkezett összeget, így egy ésszerű, költséghatékony  megoldást választhatunk. 

A Borgun kezdő vállalkozásoknak is biztosítja a szolgáltatását forgalmi elvárás és havidíj nélkül, a  Forint, az EUR, a USD, a CHF mellet még több más devizában. 

A Borgun magyarországi képviselete a B-payment Zrt., a szolgáltatásait személyre (webshopra)  szabottan árazza be, személyes tanácsadó kollégák segítenek az ügyintézésben, akik a  későbbiekben is támogatással és amennyiben szükséges tanácsadással segítik a vállalkozást. 

A B-payment Zrt. szolgáltatásairól weboldalukon tájékozódhat, itt kérhet ajánlatot, vagy  személyesen érdeklődhet tanácsadójuktól email-ben, vagy telefonon: 06308838452. 

Utánvétel 

Amennyiben a rendelés értékét a csomag kézhezvételekor kívánja kiegyenlíteni, akkor válassza az  “Utánvétel” fizetési módot.  

Készpénzes fizetés 

Önnek lehetősége van a termék árát a termék személyes átvételekor készpénzben kifizetni.  Ilyenkor is az „Utánvétel” fizetési módot válassza. 

Átvételi módok, átvételi díjak 

Futárszolgálat 

A DPD futárszolgálat az Ön által megadott szállítási címre viszi a megrendelt terméket ahol azt  helyben, személyesen veheti át. 

Szállítási költségek: 

1- 12.500 forintos kosárérték között: 1290 forint 

12.500.- forint felett 1699 forint

Webshop neve: www. chakralife.hu 

E-mail: info@ chakralife.hu 

Telefonszám: +36 30 214 1447 

Cégnév: Buza Edit e.v. 

Teljesítési határidő 

A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés visszaigazolásától  számított legfeljebb 4-5 nap. Ez a szállítási határidő tájékoztató jellegű, az ettől történő eltérést  minden esetben e-mail útján jelezzük. Jelen általános szerződési feltételek elfogadásával Ön  tudomásul veszi, hogy a megadott szállítási idő túllépése miatt az Eladó a kártérítési felelősségét  kifejezetten kizárja. 

Jogfenntartás, tulajdonjogi kikötés 

Előfordulhat, hogy a honlapunkon szereplő egyes termékek gyártása megszűnt. Erre tekintettel  fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes  egészben. Részben történő teljesítés kizárólag az Önnel történő egyeztetést követően kerülhet sor. A termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén visszautalásra kerül az összeg az Ön  részére 5 munkanapon belül. 

Fogyasztói tájékoztató a 45/2014. (II. 26.)  Korm. rendelet alapján 

Tájékoztató a fogyasztó vevőt megillető elállási  jogról 

Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja szerint csak a szakmája, önálló foglalkozása vagy  üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, így jogi személyek nem  élhetnek az indokolás nélküli elállási joggal! 

A fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli elállás  joga. A fogyasztó az elállási jogát 

 1. a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén 
 2. aa) a terméknek, 
 3. ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az  utoljára szolgáltatott terméknek, 

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének  napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

Webshop neve: www. chakralife.hu 

E-mail: info@ chakralife.hu 

Telefonszám: +36 30 214 1447 

Cégnév: Buza Edit e.v. 

A jelen pontban foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott  elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is  gyakorolja. 

Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt  megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati  kötöttséget megszünteti. 

Elállási nyilatkozat, a fogyasztót megillető elállási  vagy felmondási jog gyakorlása 

A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozó  egyértelmű nyilatkozat útján, vagy a honlapról is letölthető nyilatkozat-minta felhasználásával  gyakorolhatja. 

A fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége 

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a 14  naptári napos határidőn belül elküldi. 

A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban  gyakorolta. 

Az Eladó a fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus  adathordozón visszaigazolni. 

Az Eladó kötelezettségei a fogyasztó elállása esetén 

Az Eladó visszatérítési kötelezettsége 

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, az  Eladó legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti  a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel  összefüggésben felmerült költségeket, így a szállítási díjat is. Felhívjuk a figyelmét, hogy ez a  rendelkezés nem vonatkozik a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási  mód választásával okozott többletköltségekre. 

Az Eladó visszatérítési kötelezettségének módja 

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén az Eladó a  fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon 

Webshop neve: www. chakralife.hu 

E-mail: info@ chakralife.hu 

Telefonszám: +36 30 214 1447 

Cégnév: Buza Edit e.v. 

téríti vissza. A fogyasztókifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési  módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A  Fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím  következtében történő késedelem miatt az Eladó-t felelősség nem terheli. 

Többletköltségek 

Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási  módot választ, az Eladó nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. Ilyen  esetben a feltüntetett általános szállítási díjtételek erejéig áll fenn visszatérítési kötelezettségünk. 

Visszatartási jog 

Az Eladó mindaddig visszatarthatja a fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a fogyasztó a  terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a  kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Utánvéttel feladott küldeményeket nem áll  módunkban elfogadni. 

A fogyasztó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén 

A termék visszaszolgáltatása 

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől,  köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon  belül visszaküldeni, illetve az Eladónak vagy az Eladó által a termék átvételére meghatalmazott  személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a  határidő lejárta előtt elküldi. 

A termék visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségek viselése 

A fogyasztó viseli a termék visszaküldésének költségét. A terméket az Eladó címére kell  visszaküldeni. Ha a fogyasztó a teljesítés megkezdését követően felmondja az székhelyen kívül  vagy távollévők között kötött – szolgáltatás nyújtásra vonatkozó – szerződést, köteles a felmondás  vállalkozással való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat a vállalkozás számára megfizetni. A fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított  ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani. Ha a fogyasztó bizonyítja,  hogy az ily módon megállapított teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés  megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani.

Webshop neve: www. chakralife.hu 

E-mail: info@ chakralife.hu 

Telefonszám: +36 30 214 1447 

Cégnév: Buza Edit e.v. 

Fogyasztó felelőssége az értékcsökkenésért 

A fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges  használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. 

Az elállási jog az alábbi esetekben nem  gyakorolható 

Az Eladó kifejezetten felhívja az Ön figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014  (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben: 

 1. a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését  követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg,  és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási  jogát elveszíti; 
 2. b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás  által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására meghatározott határidő alatt is lehetséges  ingadozásától függ; 
 3. c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett  kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére  szabtak; 
 4. d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében; 
 5. e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az  átadást követő felbontása után nem küldhető vissza; 
 6. f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel; 
 7. g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem  befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi  szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől  számított harmincadik napot követően kerül sor; 
 8. h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére  keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából; 
 9. i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának  adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta; 
 10. j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

Webshop neve: www. chakralife.hu 

E-mail: info@ chakralife.hu 

Telefonszám: +36 30 214 1447 

Cégnév: Buza Edit e.v. 

 1. k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében; 
 2. l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás,  személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó  szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési  határnapot vagy határidőt kötöttek ki; 
 3. m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a  fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e  beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát. 

Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás 

A fogyasztói tájékoztató jelen pontja a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése  felhatalmazása alapján a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alkalmazásával  készült. 

Kellékszavatosság 

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával? 

Ön az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. 

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján? 

Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: 

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése  lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel  járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az  ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére Ön is kijavíthatja, illetve  mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. 

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot. 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét? 

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba  felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a  szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már  nem érvényesítheti. 

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Webshop neve: www. chakralife.hu 

E-mail: info@ chakralife.hu 

Telefonszám: +36 30 214 1447 

Cégnév: Buza Edit e.v. 

Ön az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. 

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének? 

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba  közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Eladó  nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani,  hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. 

Termékszavatosság 

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával? 

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – a kellékszavatossági igényt vagy  termékszavatossági igényt érvényesíthet. 

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján? 

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. Milyen esetben minősül a termék hibásnak? 

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi  követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő  tulajdonságokkal. 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét? 

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven  belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. 

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét? 

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben  gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell  bizonyítania. 

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól? 

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha  bizonyítani tudja, hogy: 

a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy 

a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy 

a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

Webshop neve: www. chakralife.hu 

E-mail: info@ chakralife.hu 

Telefonszám: +36 30 214 1447 

Cégnév: Buza Edit e.v. 

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. 

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt  egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének  eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó  kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti. 

Jótállás 

Milyen esetben élhet Ön a jótállási jogával? 

Hibás teljesítés esetén szerződés alapján a kötelezett jótállásra köteles. 

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján? 

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm.  rendelet határozza meg a kötelező jótállás eseteit. Az ezen esetkörbe nem tartozó Termékek  esetén az Eladó jótállást nem vállal. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a  jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására – megfelelő határidőben – nem tesz  eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül  akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása  jogvesztéssel jár. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok  gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. A jótállás időtartama egy év. E  határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére  történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az  üzembe helyezés napjával kezdődik. Az egy éven túli esetleges jótállási igényekkel kapcsolatban  szíveskedjen a gyártóhoz fordulni. 

Mikor mentesül az Eladó a jótállási kötelezettsége alól? 

Az Eladó a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba  oka a teljesítés után keletkezett. 

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a szavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.